• Openingstijden: ma-vr 09:00 - 17:00

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FOOTPRINT3D B.V.

Algemene voorwaarden van FootPrint3D B.V., gevestigd te Maasbree (KvK nummer 89891368).

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1     In deze algemene voorwaarden worden met “FootPrint3D” aangeduid FootPrint3D en alle verbonden (rechts)personen en vennootschappen, die deze algemene voorwaarden met toestemming van FootPrint3D hanteren, en worden met “Opdrachtgever” aangeduid (rechts)­personen en vennootschappen tot wie een aanbod is gericht en/of met wie een overeenkomst tot stand is of wordt gebracht.

1.2     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle adviezen door, aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met FootPrint3D. Uitsluitend door FootPrint3D schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn geldig. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3     Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. FootPrint3D en de Opdrachtgever zullen in overleg treden om nietige c.q. vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

1.4     Met de term “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval, maar niet uitsluitend, bedoeld hard- en/of software en/of materialen. Onder “Hardware” wordt (onder meer) verstaan: voetscanner(s) en 3D-printers. Onder “Software” wordt (onder meer) verstaan: computer­programmatuur en/of website-applicatie. Onder “Materialen” wordt (onder meer) verstaan: grondstoffen ten behoeve van productie.

1.5     Met de term “diensten” wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval, maar niet uitsluitend, bedoeld het aanbieden van service en/of trainingen en/of abonnementen. Onder “Service” wordt (onder meer) verstaan: het (doen) installeren van verkochte zaken en het (doen) verhelpen van storingen. Onder “Trainingen” wordt (onder meer) verstaan: het (doen) geven van online en fysieke trainingen. Onder “Abonnementen” wordt (onder meer) verstaan: overeenkomsten voor het (doen) plegen van periodiek onderhoud en/of het leveren van materialen en/of lease-afspraken voor hardware.

Artikel 2 – Aanbod en overeenkomst

2.1     Een aanbod van FootPrint3D geschiedt vrijblijvend en kan door FootPrint3D worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen 7 (zeven) kalenderdagen na de kennisneming door FootPrint3D van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies (die al dan niet het gevolg zijn van door de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens), in het kader van een aanbod door FootPrint3D verstrekte voorschriften of adviezen, calculaties, begrotingen, budgetten en niet uitsluitend tot de Opdrachtgever gerichte – algemene – informatie binden FootPrint3D niet.

2.2     Indien door FootPrint3D een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen FootPrint3D en de Opdrachtgever eerst tot stand door uitvoering van een opdracht van de Opdrachtgever door FootPrint3D. Uitsluitend het aanbod van FootPrint3D respectievelijk de factuur van FootPrint3D voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

2.3     Indien door FootPrint3D geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van een opdracht door FootPrint3D. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door FootPrint3D respectievelijk de factuur van FootPrint3D voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

2.4     Uitsluitend door FootPrint3D schriftelijk aanvaarde wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst door de Opdrachtgever kunnen geldig zijn.

2.5     FootPrint3D heeft het recht de aanbieding en de overeenkomst, waaronder de algemene voorwaarden, eenzijdig met onmiddellijke ingang op onderdelen (zoals geïndexeerde tariefwijzigingen) te wijzigen. Indien dan een prestatie wordt verschaft die wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie is de Opdrachtgever in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden tegen de datum waarop de wijziging van kracht zou worden.

2.6     De tussen partijen gesloten overeenkomst wordt aangegaan voor een tussen partijen overeengekomen duur en omvang (per gebruik, voor één maand of één jaar). De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke overeengekomen periode verlengd, tenzij de door de Opdrachtgever van FootPrint3D voor het gebruik van de licentie aangeschafte betaalmiddelen (‘tokens’) op zijn en/of de laatste twaalf (12) maanden geen nieuwe tokens gekocht zijn, dan wel de Opdrachtgever of FootPrint3D de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van 1 week (ingeval van een  maandcontract) en 1 (één) maand (ingeval van een jaarcontract), waarbij eventueel nog ongebruikte tokens alsdan gelijktijdig vervallen. Een overeenkomst van bepaalde tijd is tussentijds niet opzegbaar. FootPrint3D is wegens opzegging nimmer enige schadevergoeding verschuldigd.

2.7     De Opdrachtgever is bevoegd om de overeenkomst tussentijds te wijzigen, indien sprake is van upgraden van het aantal licenties en/of tokens. Downgraden daarvan is alleen mogelijk op het moment van verlenging van een overeenkomst.

2.8     Ingeval de Opdrachtgever in betreffende maand niet het overeengekomen aantal (te ontwerpen) zaken heeft gerealiseerd, kan het restant daarvan in de volgende maand alsnog worden gerealiseerd. In dat geval zullen in die nieuwe maand eerst het voor die betreffende maand geldende aantal (te ontwerpen) zaken worden afgeschreven en vervolgens het eventuele resterende aantal (nog niet gebruikte) zaken uit de vorige maand. Eventueel ongebruikte aantallen ouder dan één maand, komen aldus daarna te vallen.

2.9     De Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden indien dat schriftelijk is overeengekomen of de Opdrachtgever dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst (rechtsgeldig) ontbindt, is de Opdrachtgever verplicht om uit hoofde van de overeenkomst geleverde zaken en rechten gelijktijdig terug te leveren, uitoefening van uit hoofde van de overeenkomst verleende rechten gelijktijdig te beëindigen en de door FootPrint3D in verband met het aanbod, de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten aan FootPrint3D te vergoeden. De prestaties van FootPrint3D zijn alsdan geen voorwerp van ongedaanmaking.

2.10   FootPrint3D heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering vanuit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten (waaronder niet-limitatief begrepen het buiten werking stellen van door FootPrint3D geleverde zaken) indien één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden:

 1. een aan de Opdrachtgever (toerekenbare) niet-nakoming van één of meer uit de overeenkomst, waaronder de algemene voorwaarden, voortvloeiende verbintenissen;
 2. FootPrint3D krijgt na het sluiten van de overeenkomst kennis van omstandigheden welke een goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zal voldoen;
 3. de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surseance van betaling aan de Opdrachtgever strekkend verzoek;
 4. de indiening van een tot faillietverklaring van de Opdrachtgever strekkend verzoek;
 5. de indiening van een verzoek tot toelating tot de schuldsanering;
 6. handelingsonbekwaamheid van de Opdrachtgever;
 7. volledige beschikkingsonbevoegdheid van de Opdrachtgever;
 8. executoriaal beslag onder FootPrint3D ten laste van de Opdrachtgever;
 9. de totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van de Opdrachtgever strekkend besluit;
 10. overdracht van één of meer aandelen in de Opdrachtgever aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het tot stand komen van de overeenkomst;
 11. gehele of gedeeltelijke overdracht van de door de Opdrachtgever geëxploiteerde onderneming aan één of meer anderen;

De Opdrachtgever is verplicht FootPrint3D onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van het intreden van (één van) de in dit artikel bedoelde gebeurtenissen. FootPrint3D is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de in dit artikel bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd.

2.11   Indien de overeenkomst is ontbonden, vallen de door de Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet onder een ongedaan­makings­verplichting, tenzij FootPrint3D ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Door FootPrint3D gefactureerde geldsommen voor prestaties verricht vóór of bij het ontbinden van de overeenkomst is de Opdrachtgever na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd. FootPrint3D heeft het recht om in geval van beëindiging van de overeenkomst anders dan op grond van het feit dat de Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van haar verbintenissen, een redelijke vergoeding voor het door haar geleden verlies of gederfde winst van de Opdrachtgever te verlangen. Die vergoeding dient binnen 30 dagen na facturering te worden voldaan.

Artikel 3 Prijs en betaling

3.1     Door FootPrint3D kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, andere door de overheid opgelegde heffingen en andere aan derden verschuldigde geldsommen, en exclusief kosten van onder andere bekabelingswerkzaamheden, verwijderen en afvoeren van bestaande apparatuur, 230 V voorzieningen, licenties en UTP bekabeling, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Niet in een uitsluitend tot de Opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven binden FootPrint3D niet. Aan in een tot de Opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.

3.2     Facturen van FootPrint3D dienen in Euro’s te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur van FootPrint3D vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld, dient de factuur binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan.

3.3     Indien de Opdrachtgever verschuldigde geldsommen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en over de openstaande geldsommen wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde geldsommen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de Opdrachtgever het bedrag van de door FootPrint3D te maken werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte (waaronder de niet-geliquideerde proceskosten) en gerechtskosten aan FootPrint3D verschuldigd, welke kosten ten minste worden vastgesteld op 15% van het in de hoofdsom aan FootPrint3D verschuldigde bedrag.

3.4     FootPrint3D heeft het recht betalingen van de Opdrachtgever (ondanks andersluidende vermeldingen van de Opdrachtgever) eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen die voortvloeien uit tekortkomingen van de Opdrachtgever in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

3.5     De Opdrachtgever heeft niet het recht om betalingsverplichtingen tegenover FootPrint3D op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van FootPrint3D tegenover de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden indien FootPrint3D in verzuim is.

3.6     De Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van FootPrint3D (aanvullende en/of vervangende) zekerheid te verschaffen voor de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van FootPrint3D. 

3.7     FootPrint3D heeft het recht op voorschotbasis en/of in termijnen te factureren en de uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op te schorten totdat betaling daarvan heeft plaatsgevonden. Tevens heeft FootPrint3D het recht om – al dan niet opeisbare – vorderingen van de Opdrachtgever te verrekenen met verplichtingen van FootPrint3D tegenover de Opdrachtgever.

3.8     Eventueel door Opdrachtgever bij FootPrint3D aangeschafte ‘betaalmiddelen’ (tokens), zijn niet inwisselbaar en kunnen niet worden terugverkocht aan FootPrint3D.

3.9     De Opdrachtgever is gehouden om gekochte zaken eerst te betalen, voordat FootPrint3D gehouden is om die verkochte zaken te leveren.

 

Artikel 4 – Voorbehoud van eigendom en rechten

4.1     Het eigendom van alle door FootPrint3D geleverde zaken gaat eerst op de Opdrachtgever over indien en nadat de Opdrachtgever heeft voldaan aan al hetgeen zij krachtens enige overeenkomst, ter zake geleverde of nog te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten waarbij naast levering van zaken tevens het verrichten van bepaalde werkzaamheden is bedongen, aan FootPrint3D verschuldigd is waaronder krachtens artikel 3.3 verschuldigde geldsommen. Onder meer vervalt iedere licentie, of kan iedere licentie worden ingetrokken, ingeval van (gedeeltelijke) niet-betaling door de Opdrachtgever.

4.2     De Opdrachtgever is totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van rechten, die onder de hiervoor in dit artikel 4.1 bedoelde opschortende voorwaarden zijn geleverd respectievelijk verleend en is verplicht belanghebbenden – waaronder beoogde rechtverkrijgenden – van die beschikkings­onbevoegdheid in kennis te stellen.

4.3     FootPrint3D heeft te allen tijde vrije toegang tot het bedrijf van Opdrachtgever om zo nodig de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te halen.


Artikel 5 – Rechten van intellectueel eigendom

5.1   Alle rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst (waaronder uitdrukkelijk begrepen het aanbod) tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen (zoals computer­programmatuur, databanken en documentatie), hierna te noemen: de “Voortbrengselen“, berusten uitsluitend bij FootPrint3D en/of haar licentiegever(s). De Opdrachtgever zal de Voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen en/of wijzigen en zich niet (anderszins) als maker en/of rechthebbende daarvan gedragen. De Opdrachtgever zal aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom niet uit en van de Voortbrengselen verwijderen of wijzigen.

5.2   De Voortbrengselen en daarin vervatte of geopenbaarde technologieën, materialen, methoden en/of informatie worden geacht uitsluitend vertrouwelijke informatie van FootPrint3D en/of haar licentiegever(s) te bevatten, ten aanzien waarvan het hierna in artikel 8.1 (eerste zin) geldt. De Opdrachtgever zal aanduidingen in en/of op de Voortbrengselen omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie niet verwijderen of wijzigen.

5.3   FootPrint3D heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming en/of beveiliging van de Voortbrengselen. De Opdrachtgever zal technische maatregelen ter bescherming en/of beveiliging van Voortbrengselen niet (laten) omzeilen, verwijderen of ontwijken en Voortbrengselen te beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking te hebben.

5.4   Door FootPrint3D ten aanzien van de Voortbrengselen aan de Opdrachtgever verleende rechten omvatten uitsluitend uitdrukkelijk in de overeenkomst beschreven niet-exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van de Voortbrengselen in strijd met de rechten van FootPrint3D en/of haar licentiegever(s), de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of het toepasselijke recht. De Opdrachtgever verkrijgt door de overeenkomst geen rechten van intellectueel eigendom. Door FootPrint3D verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht, niet-exclusief, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

5.5   Indien en voor zover de Voortbrengselen aan de Opdrachtgever zijn verstrekt en/of toegankelijk zijn, ten aanzien waarvan rechten van intellectueel eigendom aan anderen dan FootPrint3D toebehoren, gelden ten aanzien van die Voortbrengselen door de rechthebbende(n) gehanteerde voorwaarden in plaats van daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De Opdrachtgever aanvaardt de in dit artikel bedoelde voorwaarden van derden, waarvan de Opdrachtgever kennis heeft kunnen nemen door FootPrint3D te verzoeken die aan de Opdrachtgever te verstrekken.

5.6   De Opdrachtgever zal FootPrint3D vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat FootPrint3D door gebruik van door de Opdrachtgever verstrekte en/of voorgeschreven Voortbrengselen rechten van intellectueel eigendom van derden schendt, alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van FootPrint3D als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan FootPrint3D vergoeden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding

6.1   Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van FootPrint3D zijn beperkt door de artikelen 6.1 tot en met 6.7. De artikelen 6.1 tot en met 6.7 zijn van overeenkomstige toepassing op door de Opdrachtgever op onrechtmatige daad van FootPrint3D gebaseerde vorderingen. Hulppersonen van FootPrint3D hebben het recht om jegens de Opdrachtgever een beroep op de artikelen 6.1 tot en met 6.7 te doen.

6.2   FootPrint3D is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van FootPrint3D aan FootPrint3D toe te rekenen tekortkomingen. Als aan FootPrint3D toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van (voorgeschreven) hulppersonen, (onkundig) gebruik van (ongeschikte) (voorgeschreven) hulpzaken, (wijzigingen van) materialen en programmatuur, tekortkomingen door gedragingen van andere leveranciers van de Opdrachtgever, verminkte of verloren gegane gegevens dan wel verlies van digitaal opgeslagen informatie, wijziging van de zaken en/of diensten anders dan door of namens FootPrint3D, het gebruik van de zaken en/of diensten in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden, het nalaten van Opdrachtgever om tijdig onderhoud te doen, van buiten komende oorzaken, problemen met netwerkverbindingen, spanningsvoorzieningen en storingen en tekortkomingen die voortvloeien uit niet-beveiligde (elektronische) verzending van verklaringen en gegevens. FootPrint3D is in geen geval aansprakelijk voor (gevolgen van) koop van ongeschikte zaken en (onjuist) gebruik van de adviezen van FootPrint3D en niet uitsluitend tot de Opdrachtgever gerichte – algemene – informatie.

6.3   Aansprakelijkheid van FootPrint3D kan uitsluitend ontstaan nadat de Opdrachtgever FootPrint3D onverwijld, maar uiterlijk binnen veertien dagen na de aflevering van de geleverde zaken of na beëindiging van de uitgevoerde werkzaamheden, dan wel bij een bij de levering niet-waarneembare tekortkoming onverwijld maar uiterlijk binnen veertien dagen na het constateren van de tekortkoming, deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en FootPrint3D gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.

6.4   Een verplichting van FootPrint3D tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de Opdrachtgever is betaald. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is voor een tijdvak van meer dan 1 (één) jaar, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld op het totaalbedrag van de voor 1 (één) jaar overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de Opdrachtgever is betaald. In geen geval zal de door FootPrint3D verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van FootPrint3D wordt betaald. FootPrint3D is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade, imagoschade, milieuschade en schade wegens verlies van tijd, verlies van besparingen, verlies van gegevens of documenten en/of het missen van financieel voordeel, te vergoeden.

6.5   De Opdrachtgever vrijwaart FootPrint3D van alle vorderingen van derden, zoals werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit en/of verband houden met krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door FootPrint3D geleverde zaken en/of verleende diensten. Onder meer vrijwaart de Opdrachtgever FootPrint3D van alle vorderingen van derden op basis van productaansprakelijkheid voor door de Opdrachtgever aan derden geleverde zaken, die mede bestaan uit door FootPrint3D aan de Opdrachtgever geleverde zaken, tenzij de aansprakelijkheid uitsluitend is veroorzaakt door de door FootPrint3D geleverde zaken.

6.6   Ieder vorderingsrecht van de Opdrachtgever en/of derden jegens FootPrint3D vervalt 1 (één) jaar na aflevering van de geleverde zaken, dan wel 1 (één) jaar na beëindiging van de uitgevoerde werkzaamheden.

6.7   De Opdrachtgever staat er voor in dat door FootPrint3D te verwerken gegevens, het verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldend recht, zoals onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: “AVG”). FootPrint3D is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade, kosten en interest, uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit handelen in strijd met de wetgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens. De Opdrachtgever zal FootPrint3D vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door FootPrint3D verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking geldende rechten, zoals onder meer de AVG en/of daaruit voortvloeiende rechten, worden geschonden.

Artikel 7 – Overmacht

7.1   Indien FootPrint3D door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien FootPrint3D door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) FootPrint3D en/of andere hulppersonen, gebrekkigheid van (door Opdrachtgever voorgeschreven) zaken en programmatuur, overheidsmaatregelen, netwerkstoringen, internetstoringen, onjuiste netwerkspanning en weersomstandigheden.

7.2   Indien FootPrint3D door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de Opdrachtgever tegenover FootPrint3D geen aanspraak op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding maken.

7.3   Indien FootPrint3D bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 – Vertrouwelijke informatie

8.1   De Opdrachtgever staat er voor in dat derden, door handelen en/of nalaten van hen en/of van hun werknemers en/of andere hulppersonen, geen kennis (kunnen) nemen van door FootPrint3D verstrekte – dan wel van FootPrint3D betrokken en uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende – informatie van vertrouwelijke aard. Informatie wordt in ieder geval geacht vertrouwelijk te zijn indien die informatie door FootPrint3D als zodanig is aangeduid. Programmatuur, bron-, toegangs- en identificatiecodes worden in ieder geval als vertrouwelijk aangeduid.

8.2  Door schending van het bepaalde in lid1 van dit artikel is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en aan FootPrint3D een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 100.000,– voor iedere schending en van EUR 5.000,– voor iedere dag dat de schending voortduurt, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever om iedere schending te staken en gestaakt te houden, uit iedere schending voortvloeiende schade aan FootPrint3D te vergoeden en uit iedere schending voortvloeiende voordelen aan FootPrint3D te verantwoorden en af te dragen.

8.3       Opdrachtgever staat toe dat FootPrint3D tijdens of door de overeenkomst bekend geworden informatie (geen identificeerbare persoonsgegevens) verzamelt voor het verbeteren van haar Software.

Artikel 9 – Bescherming Persoonsgegevens / Meldplicht datalekken

9.1     Bescherming persoonsgegevens

9.1.1     FootPrint3D en Opdrachtgever verplichten zich over en weer in overeen­stemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen.
9.1.2     FootPrint3D zal persoonsgegevens van Opdrachtgever, zonder expliciete (schriftelijke) toestemming van Opdrachtgever of een wettelijke verplichting, niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden gebruiken dan voor de overeengekomen doeleinden. FootPrint3D neemt hierbij de noodzaak en de aard van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst in ogenschouw, alsmede het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of worden gebruikt en de periode hoe de gegevens nodig zijn om te bewaren voor dat doel.
9.1.3     FootPrint3D heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

9.1.4     FootPrint3D is gerechtigd derden in te schakelen in het kader van de uitvoering van een overeenkomst op afstand. Als deze derde persoons­gegevens van Opdrachtgever gaat verwerken, heeft FootPrint3D de toestemming van Opdrachtgever nodig. Met het aangaan van een overeenkomst met FootPrint3D, gaat Opdrachtgever akkoord met de verwerking van persoonsgegevens door eventuele inschakeling van derden.

9.1.5     Het staat Opdrachtgever vrij om tijdens de looptijd van de Overeenkomst een onafhankelijke deskundige in te schakelen om de naleving door FootPrint3D op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens te (laten) controleren. Opdrachtgever draagt in een dergelijk geval de kosten.

9.1.6     FootPrint3D verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij FootPrint3D en Opdrachtgever hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.

 

9.2     Meldplicht datalekken

9.2.1     Met inachtneming van de Wet zal FootPrint3D eventuele datalekken melden aan de Autoriteit Persoons­gegevens. In voorkomend geval zal FootPrint3D Opdrachtgever daarover tijdig en volledig informeren. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoons­gegevens geven hierover meer informatie.
9.2.2     Voor het bepalen of er sprake is van een datalek maken FootPrint3D (en Opdrachtgever) gebruik van het daarover bepaalde in de AVG en/of de Beleidsregels meldplicht datalekken.
9.2.3     Alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoons­­gegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoons­gegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking worden door FootPrint3D (en Opdrachtgever) in ieder geval aangemerkt als ‘datalek’ (bijvoorbeeld het verlies van een USB-stick of computer, inbraak door een hacker, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of een malwarebesmetting).
9.2.4     De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

9.2.5 Als Opdrachtgever zich bewust is geworden van een datalek, moet hij/zij dit zo spoedig mogelijk, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht dit niet lukken, dan moet Opdrachtgever een verklaring voor de vertraging geven.

Artikel 10 – Algemeen

10.1      Als verklaringen of gedragingen ten aanzien waarvan de overeenkomst of deze algemene voorwaarden de schriftelijke vorm vereist, worden tevens beschouwd elektronische verklaringen en/of verklaringen.

10.2      Rechten, verplichtingen of vorderingen van de Opdrachtgever jegens FootPrint3D zijn (zowel verbintenis- als goederenrechtelijk) niet vatbaar voor overdracht, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van FootPrint3D.

10.3      Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FootPrint3D niet toegestaan om uit de Overeenkomst met FootPrint3D voortvloeiende zaken (meer specifiek: de steunzolen/leesten die door gebruikmaking van de Hardware, Software en Materialen van FootPrint3D door Opdrachtgever zijn/worden ontworpen), te gebruiken dan wel te verkopen aan zakelijke relaties/wederpartijen (doch enkel aan consumenten).

10.4      Aanbiedingen van en overeenkomsten met FootPrint3D worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is op aanbiedingen van en overeenkomsten met FootPrint3D niet van toepassing.

10.5      De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen.

LEVERING VAN ZAKEN EN DIENSTVERLENING

Artikel 11 – Algemeen

11.1   Door FootPrint3D kenbaar gemaakte termijnen zijn naar beste weten op basis van bij het tot stand komen van de overeenkomst aan FootPrint3D bekende gegevens vastgesteld, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en worden door FootPrint3D zoveel mogelijk in acht genomen. FootPrint3D is door het enkel overschrijden van een termijn niet in verzuim en de Opdrachtgever kan aan het enkel overschrijden van een door FootPrint3D kenbaar gemaakte termijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden noch schadevergoeding te vorderen. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van FootPrint3D ingetreden omstandigheden. Termijnen gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt en alle noodzakelijke gegevens in bezit zijn van FootPrint3D, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.

11.2   De Opdrachtgever is verplicht de te leveren zaken en te verlenen diensten binnen de overeengekomen termijnen of op eerste verzoek van FootPrint3D af te nemen. Door schending van de hiervoor in dit artikel bedoelde verplichtingen is de Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim.

11.3   Door FootPrint3D verrichte diensten, geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden waartegen de Opdrachtgever niet binnen veertien dagen na de levering en/of uitvoering daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

11.4   Indien FootPrint3D door anderen geleverde en/of van anderen betrokken zaken levert en/of diensten aan de Opdrachtgever verleent, gelden ten aanzien van (de deugdelijk­heid van) die zaken en/of diensten de voorwaarden van die zaken respectievelijk van die dienstverlener naast en met voorrang voor de overeenkomst tussen FootPrint3D en de Opdrachtgever (inclusief deze algemene voorwaarden).

Artikel 12 – Levering en afname van zaken (“Hardware”)

12.1   Indien geen andere plaats van levering is overeengekomen, geschiedt de (af)levering van zaken (zoals “Hardware”) door FootPrint3D op de plaats van de onderneming van Opdrachtgever. FootPrint3D heeft het recht leveringsverplichtingen in delen na te komen.

12.2   Vervoer en verzending van de door FootPrint3D aan Opdrachtgever te leveren zaken geschieden voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij dat schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, met toepassing van de door FootPrint3D kenbaar gemaakte tarieven.

12.3   De kosten van uitvoering van door de Opdrachtgever verzochte of met voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever door FootPrint3D aanvaarde wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

12.4   Onverminderd de artikelen 4.1 en 11.2 zijn door FootPrint3D te leveren zaken voor risico van de Opdrachtgever met ingang van het moment waarop (een hulppersoon van) de Opdrachtgever de feitelijke macht over deze zaken heeft respectievelijk met ingang van het verzuim van de Opdrachtgever om door FootPrint3D te leveren zaken af te nemen.

12.5   FootPrint3D is zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht door de Opdrachtgever aan FootPrint3D geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de Opdrachtgever geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door FootPrint3D van de reden van het retourneren. Door de Opdrachtgever zijn de overeengekomen vergoedingen verschuldigd, totdat FootPrint3D de Opdrachtgever voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien FootPrint3D geretourneerde zaken niet aanneemt, is de Opdrachtgever verplicht door FootPrint3D in verband met de geretourneerde zaken gemaakte (transport)kosten aan FootPrint3D te vergoeden. Indien Opdrachtgever zaken ter beschikking stelt aan FootPrint3D, staat Opdrachtgever er voor in dat deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijke specificaties.

Artikel 13 – Garantie, onderzoek en reclame, verjaring

 • De door FootPrint3D te leveren Hardware voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik bestemd zijn.
 • Op de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken geldt een garantie voor een periode van twaalf (12) maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door FootPrint3D verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FootPrint3D, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar FootPrint3D geen invloed op kan uitoefenen (waaronder begrepen eventuele extreme weersomstandigheden).
 • De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem/haar ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeen­gekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan FootPrint3D te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan FootPrint3D te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat FootPrint3D in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient FootPrint3D in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn/haar betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde zaken en hetgeen waartoe hij FootPrint3D opdracht gegeven heeft.
 • Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal FootPrint3D de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van FootPrint3D, vervangen (door een gelijkwaardige zaak) of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de te vervangen zaak aan FootPrint3D te retourneren en het eigendom daarover aan FootPrint3D te verschaffen c.q. over te dragen, tenzij FootPrint3D anders aangeeft.
 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoeks- en/of transportkosten, aan de zijde van FootPrint3D daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 • Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd dan wel transportkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 • In afwijking van eventuele wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens FootPrint3D en de door FootPrint3D bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 14 – Verlening en afname van diensten

14.1      Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen zal FootPrint3D aan de Opdrachtgever diensten verlenen.

14.2      Indien één van de in artikel 1.5 omschreven dienstverlening door FootPrint3D is overeengekomen, is de Opdrachtgever verplicht om vóór de (af)levering van verkochte zaken een voor de dienstverlening geschikte plaats en voor het functioneren van de zaken vereiste faciliteiten (zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten, gas, water, elektriciteit, licht en verwarming) en voorzieningen (zoals sanitaire voorzieningen voor werklieden) ter beschikking te stellen en alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen te treffen, te handhaven en te voldoen aan overheidsvoorschriften.

14.3      FootPrint3D spant zich in om de overeengekomen dienstverlening naar beste kunnen en met zorg uit te voeren aan de hand van door FootPrint3D schriftelijk aanvaarde afspraken en procedures, maar FootPrint3D staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Diensten worden verleend per dagdeel, dat mede voorbereidingstijd en reistijd omvat, tenzij anders overeengekomen.

14.4      Indien is overeengekomen dat dienstverlening in termijnen zal plaatsvinden, heeft FootPrint3D het recht de uitvoering van de volgende termijnen op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande termijnen schriftelijk heeft goedgekeurd.

14.5      FootPrint3D kan zaken en/of diensten tijdelijk buiten werking stellen indien dit voor onderhouds- of servicedoeleinden noodzakelijk is.
14.6      Indien FootPrint3D op aanwijzing of verzoek van Opdrachtgever of met voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden heeft verricht (bijvoorbeeld het verrichten van updates of het aanpassen van de Software), is de Opdrachtgever aan FootPrint3D een door op basis van haar tarieven vast te stellen (aanvullende) geldsom verschuldigd. FootPrint3D is niet verplicht buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt.
14.7      De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot afgifte van en/of toegang tot door FootPrint3D tot stand gebrachte en/of uit de dienstverlening van FootPrint3D voortvloeiende databases.

14.8      Ingeval dienstverlening in de vorm van het (doen) geven van een training is overeengekomen, dan dient die training binnen drie (3) maanden na factuurdatum te worden gevolgd en afgerond, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
 

 

ONTWIKKELING, GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN SOFTWARE

Artikel 15 – Ontwikkeling van Software

15.1      FootPrint3D is verplicht een tot het ontwikkelen van Software strekkende opdracht naar beste kunnen en met zorg uit te voeren op basis van door de Opdrachtgever schriftelijk verstrekte gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan de Opdrachtgever instaat en aan de hand van bij het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk vastgelegde functionele specificaties.
15.2      FootPrint3D heeft het recht, maar is niet verplicht de juistheid, volledigheid en consistentie van door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en functionele specificaties te onderzoeken en heeft het recht de uitvoering van de overeengekomen opdracht op te schorten, totdat de Opdrachtgever door FootPrint3D geconstateerde onvolkomenheden heeft hersteld.

Artikel 16 – Gebruik van Software

16.1      Onverminderd het bepaalde in artikel 5 heeft de Opdrachtgever van FootPrint3D het niet-exclusieve recht krachtens de overeenkomst om de aan de Opdrachtgever verstrekte en/of toegankelijke Software (waaronder doch niet uitsluitend een ‘Rhino License’) uitsluitend tijdens de duur en met inachtneming van de overeenkomst, te gebruiken op de verwerkingseenheden en/of voor de aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verleend.

16.2      De Opdrachtgever heeft noch het recht om (dragers van) de Software en daarin vervatte informatie te wijzigen, uit te breiden, in andere Software toe te passen, te verkopen, te verhuren, te vervreemden, aan derden te verstrekken, ten behoeve van derden te gebruiken en/of voor derden toegankelijk te maken, noch het recht op (dragers van) de Software beperkte rechten te vestigen.

16.3      Het is de Opdrachtgever verboden om de Software en de bijbehorende documentatie te verveelvoudigen, te wijzigen, uit te breiden, of in andere Software toe te passen zulks met uitzondering van het maken van een back-up voor eigen gebruik.
16.4      De Opdrachtgever is verplicht bij het einde van het gebruiksrecht alle dragers van de krachtens de overeenkomst ontwikkelde, verstrekte en/of toegankelijke Software en daarin vervatte informatie aan FootPrint3D af te geven, althans deze Software en daarin vervatte informatie van dragers van de Opdrachtgever te verwijderen zonder een kopie ervan te houden.

16.5      FootPrint3D staat er niet voor in dat de door haar ter beschikking gestelde Software en diensten foutloos en zonder onderbrekingen functioneren (bijvoorbeeld bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plug-ins, scripts, overige Software, en hardware dan wel door een verouderde of nieuwere versie van ‘Rhino’). FootPrint3D spant zich in om binnen een redelijke termijn tot herstel van tekortkomingen die de Opdrachtgever deugdelijk, schriftelijk meldt, middels een per aangetekende post verzonden brief binnen veertien dagen na de aflevering van de geleverde zaken of na beëindiging van de uitgevoerde werkzaamheden, dan wel bij een bij de levering niet-waarneembare tekortkoming onverwijld maar uiterlijk binnen veertien dagen na het constateren van de tekortkoming over te gaan indien het Software betreft die FootPrint3D zelf heeft ontwikkeld. Herstel kan worden opgeschort totdat een nieuwe versie van de Software in gebruik is genomen. Indien Software in opdracht van de Opdrachtgever is ontwikkeld, zal FootPrint3D kosten van herstel volgens gebruikelijke tarieven in rekening brengen aan de Opdrachtgever.

16.6      Ingeval van aanvullingen of opmerkingen van Opdrachtgever ten aanzien van door FootPrint3D aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde Software, staat het FootPrint3D vrij om eventuele wijzigingen of aanpassingen in de Software aan te brengen of door te voeren.

16.7      De Opdrachtgever kan vrijblijvend en kosteloos gedurende een proefperiode van 30 dagen gebruik maken van de door FootPrint3D ontwikkelde Software. Het staat FootPrint3D gedurende deze proefperiode vrij om de Software tussentijds te wijzigen of niet langer beschikbaar te stellen aan de Opdrachtgever.

16.8      Naast of in aanvulling op hetgeen in artikel 6 is overeengekomen voor wat betreft de aansprakelijkheden en/of wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van FootPrint3D, is FootPrint3D niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de door haar ontwikkelde c.q. aan Opdrachtgever in gebruik gegeven Software, althans is de eventuele aansprakelijkheid zijdens FootPrint3D beperkt tot hetgeen in artikel 6.2 (eerste volzin) is bepaald.

16.9      De door FootPrint3D aan Opdrachtgever in bruikleen gegeven Software, is ontwikkeld in de laatste versie van ‘Rhino’. Indien Opdrachtgever niet die laatste versie gebruikt, is FootPrint3D niet gehouden om het hierna in artikel 18 genoemde onderhoud en/of support te leveren. Indien Opdrachtgever zelf een ‘Rhino’-licentie heeft, kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op onderhoud en/of support voor ‘Rhino’ door FootPrint3D, maar wel op het hierna in artikel 18 genoemde onderhoud en/of support voor andere Software door FootPrint3D.

Artikel 17 Aflevering, installatie en acceptatie
17.1        FootPrint3D levert de Software aan de Opdrachtgever door middel van het verstrekken van de Software overeenkomstig de schriftelijk overeengekomen functionele specificaties en, indien dat is overeengekomen, door de Software te installeren. De Opdrachtgever wordt geacht de Software te hebben aanvaard bij de aflevering of, indien installatie van de Software door FootPrint3D is overeengekomen, bij het voltooien van de installatie. Het niet-accepteren van een bepaalde fase en/of een bepaald onderdeel staat niet in de weg van acceptatie van een andere fase en/of een ander onderdeel.
17.2        De Opdrachtgever aanvaardt de Software in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Een acceptatietest wordt niet verricht.
17.3        De Software en de daarmee verband houdende Voortbrengselen worden éénmalig aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld. Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst heeft de Opdrachtgever niet een recht op het afleveren of anderszins verstrekken van broncode en technische documentatie van krachtens en/of in het kader van de overeenkomst ontwikkelde en/of verstrekte Software.

17.4        Ingeval installatie van de Software is overeengekomen, dan geeft Opdrachtgever op eerste verzoek van FootPrint3D toegang tot betreffende computer of lokaal netwerk, teneinde de overeengekomen installatiewerkzaamheden adequaat en deugdelijk te kunnen uitvoeren.

17.5        FootPrint3D is niet aansprakelijk ingeval het besturingssysteem van de Opdrachtgever niet compatible is met de door FootPrint3D ontwikkelde of in gebruik gegeven Software, dan wel de betreffende computer van de Opdrachtgever niet beschikt over de minimale specificaties, waarop de Software van FootPrint3D normaliter werkt en draait.

 

Artikel 18 Onderhoud van Software en support
18.1   Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst is FootPrint3D niet verplicht onderhoud te verrichten of support te verlenen ter zake aan de Opdrachtgever geleverde/te leveren Software dan wel nieuwe versies daarvan uit te brengen. FootPrint3D is ook niet verplicht na het tot stand komen van een tot het ontwikkelen, verstrekken en/of toegankelijk maken van (nieuwe versies van) Software strekkende overeenkomst, een tot onderhoud van of support ter zake die (nieuwe versies van) Software strekkende overeenkomst aan te bieden of te aanvaarden.
18.2        De Opdrachtgever verleent aan FootPrint3D alle benodigde medewerking noodzakelijk voor de (installatie-, onderhouds- en support) werkzaamheden door FootPrint3D. Onder het voorgaande wordt in ieder geval verstaan dat de Opdrachtgever aan FootPrint3D alle details verstrekt van geconstateerde fouten, de broncodes en technische documentatie van de Software ter beschikking stelt, toegang verleent tot de plaats van de zaken en de voorzieningen ter beschikking stelt die nodig zijn om de zaken te laten functioneren zoals netwerkfaciliteiten. FootPrint3D is gerechtigd tot het wijzigen en gebruiken van voornoemde zaken/Software in het kader van het verrichten van onderhoud. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van FootPrint3D alsdan het gebruik van de Software tijdelijk staken.

18.3  Indien en voor zover tussen FootPrint3D en de Opdrachtgever support ter zake van de Software is overeengekomen, dan dient FootPrint3D zich daartoe kosteloos in te spannen, tenzij de omvang van de door de Opdrachtgever gevraagde support de grenzen van redelijk- en billijkheid overschrijdt, in welk geval FootPrint3D gerechtigd daarvoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Ingeval van support wordt door FootPrint3D gehandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 hiervoor (AVG).

18.4  Indien de Opdrachtgever na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst met FootPrint3D, op enig moment een nieuwe overeenkomst sluit met FootPrint3D, dan heeft de Opdrachtgever alsdan naast een hernieuwd recht tot gebruik van de licentie, ook (weer) recht op updates.